Mokykla
Choras
Dagilėlis

Liaudies kultūros centro „Auk­so paukš­tės“ nominacija „Tarp­tau­ti­nio spin­de­sio žvaigž­dė”

img_1233

Vilnius (Lietuva)

Liaudies kultūros centro „Auk­so paukš­tės“ nominacija „Tarp­tau­ti­nio spin­de­sio žvaigž­dė”.

„DAGILĖLIS“ – „AUKSO PAUKŠTĖS“ LAUREATAS

Šie­met „Auk­so paukš­tės“ ap­do­va­no­ji­mą cho­rų ka­te­go­ri­jos no­mi­na­ci­jo­je „Tarp­tau­ti­nio spin­de­sio žvaigž­dė“ pel­nė Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“ ir jo va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis.

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ras ir Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tės fon­das jau še­šio­lik­tą kar­tą mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vus ir jų va­do­vus ap­do­va­no­ja no­mi­na­ci­jo­mis „Auk­so paukš­tė“.

Cho­rams no­mi­na­ci­jos bus tei­kia­mos Vil­niaus Ro­tu­šė­je ko­vo 28 die­ną.

„Auk­so paukš­tės“ lau­rea­tu „Da­gi­lė­lis“ tam­pa ant­rą kar­tą. 1999 me­tais cho­ras pel­nė šį ap­do­va­no­ji­mą no­mi­na­ci­jo­je „Nau­jai su­spin­du­si žvaigž­dė“.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

2014-02-26-dagilelis-lr-prezidento-rumai-vilnius2_web


BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORUI „DAGILĖLIS“ - „AUKSO PAUKŠTĖS“ APDOVANOJIMAS

Šiemet jau iš viso šešioliktą kartą Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtų mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nominacijomis bus įvertinti labiausiai nusipelnę šalies folkloro, liaudiškos muzikos, vokaliniai, liaudiškų šokių ansambliai, chorai ir teatrai.

Chorų kategorijoje nominaciją „Tarptautinio spindesio žvaigždė“ pelnė Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ ir jo vadovas Remigijus Adomaitis.

„Aukso paukštės“ apdovanojimai meno kolektyvams teikiami už aktyvią pastarųjų metų veiklą: naujų programų parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, festivalių, konkursų, seminarų inicijavimą. Laureatus rinko kiekvieno žanro kolektyvams vertinti sudaryta kompetentinga komisija.

Lietuvos liaudies kultūros centro informacija (www.siauliai.lt)

< Atgal

Comments are closed.