Mokykla
Choras
Dagilėlis

Teisės aktai

Švietimo įstatymas 

Švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija

Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo:
*.pdfMuzikos pradinė FSPU
*.pdfMuzikos pagrindinė FSPU


Dokumentai reglamentuojantys darbo tvarką

*.pdfŠiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklės

*.pdfNuotolinio darbo tvarkos aprašas

*.pdfUgdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

*.pdfDarbo apmokėjimo sistemos aprašas (ruošiama...)

*.pdfMokytojų etikos kodeksas

*.pdfMokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas


Mokinių priėmimą, mokymąsi reglamentuojantys dokumentai 

*.pdfMokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas

*.pdfMokinių pažangos, pasiekimų stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašas

*.pdfElektroninio dienyno tvarkymo nuostatai


Mokinių išvykas reglamentuojantys dokumentai

*.pdfMokinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas

*.pdfMokinių išvykų saugos instrukcija


Mokestį už mokslą reglamentuojantys dokumentai

*.pdfAtlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas (ruošiama...)

*.pdfAtlyginimo už Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas

*.pdfAtlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302) (ruošiama...)