Mokykla
Choras
Dagilėlis

Ugdymas

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla vykdo šias programas:

  • neformaliojo ugdymo (ankstyvojo muzikinio ugdymo ir paruošiamoji klasės)
  • pradinio muzikinio ugdymo (1-4 klasės)
  • pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasės)
  • neformaliojo ugdymo (kryptingojo muzikinio ugdymo klasė)

Baigus programą mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

♦ Pamokų laikas

12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
15.40 – 16.25
16.35 – 17.20
17.30 – 18.15
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Pamokos vedamos grupinių užsiėmimų metu ir individualiai.

Klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas:

  • dainavimo pamokose;
  • solfedžio pamokose;
  • muzikos istorijos pamokose.

Solinio dainavimo, muzikos instrumento pamokos yra individualios.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M.M.

Informacija ruošiama...

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M.M.

♦ Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 2 diena, pamokos vyks iki gegužės 29 d.
Visų klasių mokiniai mokosi 5 dienas per savaitę visus mokslo metus.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis – nuo rugsėjo 2 d. iki sausio 31 d.
  • II pusmetis – nuo vasario 3 d. iki gegužės 29 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

♦ Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens - 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d., pamokos prasideda lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) - 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d., pamokos prasideda sausio 6 d.

Žiemos - 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d., pamokos prasideda vasario 24 d.

Pavasario (Velykų) - 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d., pamokos prasideda balandžio 20 d.

Mokinių atostogų ir šeštadienių metu vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.

Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-12 (gimnazijų I-IV) klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normos  reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti mokyklos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti mokyklos administracijai arba klasės mokytojui (mokyklos tel. Nr. 8(41) 524131, el. paštas infodagilelis@gmail.com).

Nusprendus nebelankyti mokyklos, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi atvykti ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.