Mokykla
Choras
Dagilėlis

Ugdymas

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla vykdo šias programas:

  • neformaliojo ugdymo (ankstyvojo muzikinio ugdymo ir paruošiamoji klasės)
  • pradinio muzikinio ugdymo (1-4 klasės)
  • pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasės)
  • neformaliojo ugdymo (kryptingojo muzikinio ugdymo klasė)

Mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

♦ Pamokų laikas

12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
15.40 – 16.25
16.35 – 17.20
17.30 – 18.15
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Pamokos vedamos grupinių užsiėmimų metu ir individualiai.

Klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas:

  • dainavimo pamokose;
  • solfedžio pamokose;
  • muzikos istorijos pamokose.

Solinio dainavimo, muzikos instrumento pamokos yra individualios.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M.M.

♦ Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, pamokos vyks iki gegužės 31 d.
Visų klasių mokiniai mokosi 5 dienas per savaitę visus mokslo metus.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 29 d.
  • II pusmetis – nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

♦ Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens - 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d., pamokos prasideda lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) - nuo 2020 m. gruodžio 23 d. Atostogos pradinių klasių mokiniams baigiasi 2021 m. sausio 3 d. (pamokos prasideda sausio 4 d.), 5-12 kl. mokiniams – sausio 5 d. (pamokos prasideda sausio 6 d).

Žiemos - 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d., pamokos prasideda vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) - 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d., pamokos prasideda balandžio 12 d.

Mokinių atostogų ir šeštadienių metu vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar žemesnė arba 30 °C ar aukštesnė.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti mokyklos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti mokyklos administracijai ir klasės mokytojui. Mokyklos tel. Nr. 8(41) 524131, el. paštas infodagilelis@gmail.com.

Nusprendus nebelankyti mokyklos, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi atvykti ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.